HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 6.; cégjegyzékszám: 01-09-860942; „Konsilo”) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Konsilo kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

A Konsilo a hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok kezelése tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentést tett és a hatóság a következő nyilvántartási számot állapította meg a Konsilo részére: NAIH-132812/2017.

1.     Feliratkozás hírlevélre

A Konsilo a www.babamamaexpo.hu domain alatt működő honlapon a Regisztrálj és Nyerj menüpont alatt lehetőséget biztosít arra, hogy hírlevélre iratkozzon fel.

A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő adatokat kell megadni: vezetéknév; keresztnév, e-mail cím.

A Konsilo a feliratkozást követően megerősítő e-mailt küldd a feliratkozáskor megadott e-mail címére, amelyben a hírlevélre történt feliratkozását visszaigazolja.

2.    Az adatkezelés célja

A Konsilo a hírlevélre történő feliratkozás során megadott vezetéknevet, keresztnevet és e-mail címet azért kezeli, hogy névre szóló hírlevelet küldjön az Ön részére.

3.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Konsilótól, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintással.

4.    Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésére a Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 6.; cégjegyzékszám: 01-09-860942) jogosult.

A Konsilónál az Ön által megadott személyes adatokhoz a Konsilo ügyvezetője és marketing igazgatója jogosult hozzáférni.

5.    Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok tekintetében adatfeldolgozó az MM-ART Számítástechnikai és Grafikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. III. em. 27.; cégjegyzékszám: 01-06-784748).

Az MM-ART Bt.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni.

Az MM-ART Bt. biztosítja a hírlevélküldéshez a szükséges technikai hátteret, illetve a hírlevélküldéshez használt szoftvert, továbbá az MM-ART Bt. hajtja végre a személyes adatokon a technikai műveleteket, ide értve például az adatok helyesbítését, törlését.

6.    Az adatkezelés időtartama

A Konsilo az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától kezeli.

A Konsilo az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozástól számított 5 munkanapon belül törli.

7.    Adattovábbítás

A Konsilo a személyes adatait – az MM-Art Bt.-n kívül – harmadik személy részére nem továbbítja.

8.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön kérhet a Konsilótól személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

8.1    Tájékoztatás

A Konsilo – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről:

(i)         a Konsilo vagy a Konsilo megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köréről,

(ii)       a Konsilo milyen forrásból jutott a személyes adataihoz;

(iii)      az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról,

(iv)      az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről,

(v)        illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e.

A Konsilo a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha a Konsilo a tájékoztatást megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról, illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha egy éven belül nem kért a Konsilótól ugyanazon személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben egy éven belül két vagy több alkalommal kér tájékoztatást ugyanazokra a személyes adataira vonatkozóan, akkor a Konsilo költségtérítést állapít meg.

8.2   Helyesbítés, törlés, zárolás

A Konsilo helyesbíti az Ön által megadott személyes adatokat, ha a személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a Konsilo rendelkezésére állnak.

A Konsilo törli az Ön személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt, illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte a törlést.

A Konsilo – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

A Konsilo értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta. Ha a Konsilo a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.3    Tiltakozás

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Konsilóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Konsilo, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (ii) a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy (iii) ha törvény alapján jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni.

A Konsilo a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A Konsilo a kérelmével kapcsolatos döntéséről írásban tájékoztatja.

Ha a Konsilo a tiltakozásának helyt ad, akkor az adatkezelést megszünteti és a személyes adatait zárolja.

Ha Ön a Konsilo döntésével nem ért egyet, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a Konsilo a 15 napos határidőn belül nem hoz döntést és nem értesíti Önt, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9.    Jogorvoslati lehetőségei

9.1     A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                 +36 (1) 391-1400
Fax:                                         +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                        ugyfelszolgalat@naih.hu.

9.2    A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

10.1  A Konsilo a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Konsilo a www.babamamaexpo.hu domain alatt működő honlapon nyilvánosságra hozza.

10.2 A Konsilo Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a Konsilo a személyes adatait törli. 

Sikeresen feliratkozott!
Hiba történt (0)

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj elsőként a kiállítást érintő hírekről és információkról!